උපදෙස් : User Guide

vanuncle.lk සේවාව මගින් ඔබට ඉතා විශ්වාසදායි සහ කාර්යක්ෂම කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා, පාසල් ප්‍රවාහන සේවා, හයර් සදහා වෑන් සහ බස් රථ ඉතා පහසුවෙන් සොයාගැනීමට හැකියාව ඇත. ඔබත් ප්‍රවාහන සේවා සපයන්නේක්නම් මෙමෙ උපදෙස් මාලාව අනුගමනය කර අදම අප සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න

Vanuncle.lk creates a trusted community marketplace for people to find School Services, Staff Service, Office Transport Service, Office services, Vehicles for Trips and Special Hires, Bus for Hire, Van for Hire, Carpooling and many more.

ඔබ කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවාවක් හෝ පාසල් ප්‍රවාහන සේවාවක් දැනටමත් කරගන යන අයෙක් නම් හෝ අලුතින් ප්‍රවාහන සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙක් නම්, දැන්ම vanuncle.lk සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වී ඔබගේ සේවාව ගැන මුළු ලෝකෙටම කියන්න. ලියාපදිංචි වීමේ පිටුවට පිවිසෙන්න

If you are a staff/school transport provider or if you are planning to start a transport service, we have provided the facility to get your free registration as a service provider. 

Go to Driver Registration Page

අපගේ ප්‍රදාන පිටුවට ගොස් ඔබගේ Pick Up location සහ Drop Off location සටහන් කර Find More බොත්තම ඔබන්න. අවිට ඔබට අපත් සමග ලියාපදිංචි වී ඇති, ඔබගේ මාර්ගයට අදාල කාර්යාල ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ ලිස්තුව බලාගැනීමට හැකි වේ. ඔවුන්ට අදාල පිටුවට ගොස්, ඔබගේ විස්තර පුරවා, ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සම්බන්දකරාගැනීමේ විස්තර ඉතා පහසුවෙන් ලබාගන්න.

ප්‍රදාන පිටුව

Go to Home Page and enter your pic up location and drop off location. Once pressing the search button, you will see the resisted staff service / office transport service providers.

You can get the driver’s contact details by giving your details. Go to Home Page

අපගේ ප්‍රදාන පිටුවට ගොස් ඔබගේ Pick Up location සහ Drop Off location සටහන් කර Find More බොත්තම ඔබන්න. අවිට ඔබට අපත් සමග ලියාපදිංචි වී ඇති, ඔබගේ මාර්ගයට අදාල පාසල් ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ ලිස්තුව බලාගැනීමට හැකි වේ. ඔවුන්ට අදාල පිටුවට ගොස්, ඔබගේ විස්තර පුරවා, ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සම්බන්දකරාගැනීමේ විස්තර ඉතා පහසුවෙන් ලබාගන්න.

ප්‍රදාන පිටුව

Go to Home Page and enter your pic up location and drop off location. Press the search button . You will see the resisted School service / School transport service providers. You can get the driver’s contact details by giving your details

Go to Home Page

ඔබ අලුතින් ප්‍රවාහන සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙක් නම්, දැන්ම vanuncle.lk සමග නොමිලේ ලියාපදිංචි වී ඔබගේ සේවාව ගැන මුළු ලෝකෙටම කියන්න. ලියාපදිංචි වීමේ පිටුවට පිවිසෙන්න

If you are planning to start a transport service, we have provided the facility to get your free registration as a service provider. 

Go to Driver Registration Page