ප්‍රවාහන සේවා සම්බන්ධ කරගැනීම සඳහා පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

ඔබගේ ඩයලොග් දුරකථන අංකය ඇතුලත් කර “send OTP” බොත්තම ඔබා vanuncle සේවාව සමග ලියාපදිංචි වන්න

(Register with vanuncle.lk to contact drivers. Enter your Dialog mobile number)


Only the Dialog numbers are supported at the moment.
Please enter a valid mobile number.
Please enter a valid OTP code.

උපදෙස් / Steps

  1. vanuncle වෙතින් ඔබ දුරකථනයට එන අංකය ඇතුලත් කරන්න (enter the number which is sent by vanuncle).
  2. පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න (fill the form and register).
  3. ඔබට සරිලන ප්‍රවාහන සේවාවේ දුරකථන අංක ඔබට ලබාගත හැක (you can get drivers mobile numbers).
  4. 0740002575 වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න (get help).

Benefits

 

  • Once you register, you can access all driver profiles and their contact details.
  • Vanuncle will notify you by messages as soon as a new transport service provider register with us, in your requested area and service type.
  • Vanuncle will notify you on news related to sudden congestion situations due to road closures, protests, strikes, etc…
  • Vanuncle will be sharing motivational quotes, positive & inspirational wordings.
  • You will be charged Rs.5+Tax per day. if you prefer, the service can be unsubscribed any time.
  • Once you unsubscribed to the service, you will no longer have access to the above services from vanuncle.lk.

මම දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇත. I already have an account