ප්‍රවාහන සේවා සම්බන්ධ කරගැනීම සඳහා වෙබ් අඩවිය සමග ලියාපදිංචි විය යුතුය

ඔබගේ ඩයලොග් හෝ මොබිටෙල් දුරකථන අංකය ඇතුලත් කර “send OTP” බොත්තම එක් වරක් ඔබා vanuncle සේවාව සමග ලියාපදිංචි වන්න

(Register with vanuncle.lk to contact drivers. Enter your Dialog or Mobitel mobile number)


Only the Dialog and Mobitel numbers are supported at the moment.
Please enter a valid mobile number.
Please enter a valid OTP code.

Send OTP / Subscribe බොත්තම එක් වරක් පමණක් ඔබා site එක සම්පුර්ණයෙන්ම lord වෙනකන් රැදී සිටින්න.

උපදෙස් / Steps

  1. ඔබගේ Dialog or Mobitel දුරකථන අංකය ඇතුලත් කිරීමෙන් පසුව vanuncle වෙතින් ඔබ දුරකථනයට එන අංකය ඇතුලත් කරන්න (enter the number which is sent by vanuncle).
  2. පසුව පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න. Subscribe / Sign In බොත්තම එක් වරක් පමණක් ඔබා website එක සම්පුර්ණයෙන්ම load වෙනකන් රැදීසිටින්න. (Fill the form and register)
  3. වෙබ් අඩවිය සමග ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව ඔබට ප්‍රවාහන සේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ දුරකථන අංක ලබාගත හැකිය (Once you register with the website, you can get drivers mobile numbers).
  4. 0740002575 වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න (get help).

Benefits

  • Once you register, you can access all driver profiles and their contact details.
  • Vanuncle will notify you by messages as soon as a new transport service provider register with us, in your requested area and service type.
  •  You will be charged Rs.6+Tax a day. This service can be unsubscribed any time.
  • Once you unsubscribed to the service, you will no longer have access to the above services from vanuncle.lk.

මම දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇත. I already have an account